V úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. zápis do prvních tříd a den otevřených dveří, od 14 do 17 hodin

(v budově ZŠ Bártlova 83).

ZÁPIS
k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018
v Mateřské škole a Základní škole, Praha 9, Bártlova 83
(zřízené podle §16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. dále jen „Školský zákon“)
 
TERMÍN
4. a 5. dubna 2017 od 14. do 17. hodiny v ZŠ Bártlova 83, Praha 9
- dostavte se s dítětem
 
VĚK DÍTĚTE (podle § 36 odst. 3 Školského zákona)
Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku,
a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok.
 
POVINNOSTI A PRÁVA RODIČŮ
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to
v době od 1. - 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. Zákonný zástupce může zvolit jinou školu než spádovou.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
 
K ZÁPISU PŘEDLOŽIT:
1. rodný list dítěte
2. doklad o trvalém bydlišti dítěte (v OP nebo ověřený doklad z úřadu)
3. rozhodnutí o odkladu z minulého školního roku (pokud byl udělen)
4. doporučení PPP nebo SPC k vřazení do školy zřízené podle §16 odst. 9
(pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
 
ČÁSTI ZÁPISU:
1. formální část – podání žádosti zákonným zástupcem dítěte
2. motivační část - rozhovor s dítětem a činnosti spojené s posouzením
připravenosti dítěte na školní docházku (max. 15 minut)
 
K ŽÁDOSTI O ODKLAD PŘEDLOŽIT:
1. písemnou žádost zákonného zástupce dítěte:
2. doporučující posouzení školského poradenského zařízení - SPC, PPP
3. doporučující posouzení odborného lékaře (pediatr, neurolog apod.)
nebo klinického psychologa.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může ředitel školy odložit
školní docházku o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 
CIZINCI
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu EU a jejich
rodinné příslušníky, kteří pobývají na území ČR se zvláštním pobytovým povolením,
s trvalým nebo přechodným pobytem a na účastníky řízení o udělení azylu (povolení
na 90 dní).
 
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE
O přijetí k základnímu vzdělání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených
v § 36 Školského zákona.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona (pokuta až do 5 000 Kč).
 
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku
v Mateřské škole a Základní škole, Praha 9, Bártlova 83 pro školní rok 2017/2018
Do základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého
bodového hodnocení:
Hlavní kritéria
1. trvalý pobyt dítěte (v době podání přihlášky k základnímu vzdělávání na danou ZŠ)
• na území hlavního města Prahy 5 bodů
• na území jiné obce, jiného kraje 1 bod
Doplňující kritéria
1. kritérium sourozence
• do některé ze součástí školy (MŠ, ZŠ) dochází sourozenec 3 body
Body za splněná kritéria se sčítají. V případě rovnosti součtu bodů u více uchazečů (než kolik škole umožňuje kapacita přijmout) bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.
Termín případného losování bude stanoven nejpozději do 4. 5. 2017 a zveřejněn na
webových stránkách školy a na dveřích školy.
Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zástupce rodičovské veřejnosti ze školské rady. Z průběhu losování bude zhotoven písemný záznam.
Přijímací řízení probíhá pro každý vzdělávací program zvlášť.
Do bodového systému budou zařazovány přihlášky odevzdané v řádném termínu
zápisu.
Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu zápisu. Těmito zájemci bude doplňována zbývající volná kapacita školy.
Žáci mohou být přijati k základnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v ZŠ volná kapacita.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
pracoviště Bártlova 7 míst (ZŠ - §16 odst. 9 ŠZ), 1 místo (ZŠS I. díl)
pracoviště Svépravická 0 míst (ZŠS II. díl)
pracoviště Litvínovská 0 míst (ZŠS II. díl)
Zákonný zástupce podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce bere shora uvedené skutečnosti na vědomí a s těmito podmínkami přijetí souhlasí.
 
Dne 3. 3. 2017
Mgr. Pavlína Čuřínová
ředitelka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

 

Organizace školního roku 2016/2017  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 9467/2015-2 *  Dne 4. února 2016

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od 6. února do 12. února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

"Sazka olympijský víceboj"

I v letošním školním roce budeme plnit disciplíny Sazka olympijského víceboje. Předloni u nás díky tomu absolvoval 2 hodiny TV vodní slalomář Jiří Prskavec, který letos získal 3.místo na olympiádě v Riu!

"Hodina pohybu navíc"

I ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc." Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. - 3. ročníků ZŠ (příp. i starší žáky 1. stupně) k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 2x týdně pro skupiny žáků 1. - 3. ročníku, příp. 4. a 5. ročníku. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny každé úterý od 13:30 do 14:15 (pí uč. Dvořanová) a ve středu od 12:45 do 13:30 (p. uč. Klusák).

 

Vítáme Vás na webových stránkách školy.

Změna názvu školy

 
Od  1. 9. 2016 se mění název školy: změna názvu školy.pdf (182651)
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83

Úplata