Vzdělávací program pro školní družinu

 

 

Charakteristika školní družiny:

Školní družina je součástí MŠ a ZŠ Bártlova. Poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi. Počet oddělení ŠD je závislý na počtu přihlášených dětí. Podmínky přihlašování a odhlašování uchazečů, organizace činnosti a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jsou podrobně uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny.

 

Obsah vzdělávání:

Vzdělávací program nabízí různorodé aktivity, které odpovídají zájmům a schopnostem žáků, a zahrnuje v sobě tři oblasti: technické práce, lidová řemesla, svět kolem nás a orientace v něm. Oblast technické práce zahrnuje práci s technickými materiály a pěstitelské práce. Těžiště činností představují práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, případně s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny).

 

Vzdělávací program se realizuje v pravidelných a příležitostných činnostech. Pravidelné jsou odpočinková, rekreační a zájmová, příprava na vyučování. Příležitostné akce se pořádají ve spolupráci se školami v Horních Počernicích.

                                                                                                                                 

Formy vzdělávání:

Ve výchovné práci s žáky střídáme kolektivní, skupinové a individuální formy práce. Základním prostředkem je hra založená na vytváření zážitků, které obohacují jejich poznání, rozšiřují jejich vědomosti, dovednosti a navozují kladné emoce. Aktivity ve školní družině podporují manuální zručnost a dovednost žáků, rozvíjejí jejich tvořivost, fantazii a estetické vnímání, podporují komunikaci a dorozumívání. Činnosti jsou také zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace.

K realizaci kompetencí volíme výtvarné, pracovní a hudební činnosti. S dětmi si vyprávíme, čteme knížky a časopisy, posloucháme hudbu a pohádky, hrajeme divadlo, soutěžíme. Při obědě a odpolední svačině aktivně dohlížíme na hygienu, správné stolování, sezení u stolu a sebeobsluhu.

 

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“, pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ (příp. 4. a 5.ročníku) k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

 

Program školní družiny navazuje na aktivační centra, která byla realizována ve škole. Vzdělávací program nabízí různorodé aktivity, které odpovídají zájmům a schopnostem žáků, a zahrnuje v sobě tři oblasti: technické práce, lidová řemesla, svět kolem nás a orientace v něm. Oblast technické práce zahrnuje práci s technickými materiály, pěstitelské práce a chovatelské práce. Těžiště činností představují práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, případně s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Lidová řemesla se zaměřují na ruční práce a práce s textilem.

 

Časový plán:

Časový plán ŠVP školní družiny se sestavuje na dobu jednoho školního roku. Obsahuje výběr možných činností, ze kterých budou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků, s nimiž pracují. Toto uspořádání umožňuje tvořivě reagovat na změny i na různou skladbu žáků v těchto odděleních.

Roční plán je rozpracován v měsíčních plánech. Obsahuje výběr možných činností.

 

Vzdělávací program ŠD je součásti ŠVP a je zveřejněn na webových stránkách školy a k nahlédnutí ve družině.