Vnitřní řád školní družiny:

 

Obecná ustanovení:

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.  Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žáci jsou na začátku školního roku pravidelně seznámeni s řádem školní družiny a bezpečností při pobytu ve školní družině. Jedná se pobyt v prostorech družiny, ve třídách školy, na zahradě, v tělocvičně a na hřišti.

Dbáme na dodržování hygieny a ochrany osobního zdraví, ale i ochrany duševního zdraví podporou správného vzájemného chování a vztahu mezi spolužáky.

 

Žáci jsou povinni:

a) dodržovat vnitřní řád školy a školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,                                

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

c) chovat se slušně k dospělým i ostatním žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků. Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pedagogickým pracovníkům či žákům školy se považují za závažné porušení školního řádu.

d) chodit do školy vhodně oblečeni s ohledem na plánované činnosti (sportovní obuv, oblečení)

e) udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek družiny před poškozením

f) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé

g) nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s činností družiny a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

h) nahlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, pedagogům

 

Žák má právo:

a) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

b) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

c) být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

a) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh aktivit v družině,   

b) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

Provoz a vnitřní režim školní družiny:

Přihlašování a odhlašování

·                    Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování  námětů a stížností.

·                    Zákonní zástupci vyplní písemnou přihlášku (zápisní lístek) a o přijetí žáka se rozhodne podle kritérií pro přijetí žáků do ŠD.  Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

·                    Poplatek za družinu činí 200,- za měsíc v hotovosti, splatný do 10. dne v příslušném měsíci.

·                    Výši poplatku může ředitel snížit nebo od ní osvobodit na základě Žádosti o snížení nebo osvobození od úplaty (zákonný zástupce nebo pěstoun pobírá dávky v nouzi).

·                    Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka

ze školní družiny.

·                    Odhlášení žáka ze ŠD je možné na základě vzájemné dohody se zákonnými zástupci.

 

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Do ŠD jsou přijímáni žáci v tomto pořadí:

·                     1.-3.ročník (dle věku od nejmladšího)

·                     4.-5.ročník (do naplnění kapacity ŠD dle věku od nejmladšího)

·                    žáci ZŠS (do naplnění kapacity ŠD dle věku od nejmladšího)

·                    během školního roku se přijímají děti do naplnění kapacity ŠD

 

Organizace činnosti:

·                    Provozní doba ŠD je: ranní družina od 7,00 do 7,40 hodin

                                   odpolední družina od 11,40 do 16,30 hodin. 

Žáci přicházejí do družiny po skončení vyučování v doprovodu učitele nebo asistenta.

·                    Žáky, kteří odcházejí na kroužek, vyzvedává a přivádí učitel nebo asistent.

·                    Žáky si vyzvedávají ze školní družiny zákonní zástupci nebo osoba určená zákonným zástupcem. Žáci, kteří odcházejí sami, opouští družinu v dobu uvedenou na přihlašovacím lístku.

·                    Při nevyzvednutí žáka do konce provozu družiny vychovatelka telefonicky informuje zákonné zástupce nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka ze soc. odboru MČ a Policii ČR. Opakované pozdní vyzvednutí žáka ze školní družiny může být důvodem k vyloučení ze ŠD.

·                    Při malém počtu žáků se oddělení spojují.

·                    Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

 

Kontakt s rodiči

·                    osobní pohovor (ihned nebo po dohodě)

·                    informační nástěnka u vchodu

·                    telefon

·                    školní email

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

·                    Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané družinou žáci ihned ohlásí vychovatelce. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

·                    Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým, specifickým a vzdělávacím potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

·                    Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

·                    V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu žáka informuje vychovatelka vedení školy, zákonného zástupce žáka nebo rychlou záchrannou službu.

·                    Při úrazu dítěte zajišťuje ošetření a vyplnění záznamu do Knihy úrazů školní zdravotník. Není-li, pak tuto činnost provádí vychovatelka či asistentka.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy:

·                    Pokud je žák přítomen ničení školního majetku, je povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně pracovníkům školy.

·                    U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.

 

Dokumentace:

V družině se vede tato dokumentace:         

a) písemná přihláška – Zápisní lístek do družiny

b) Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ZŠ jinou osobou

c) Přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení

d) Vzdělávací program pro školní družinu, celoroční plán činnosti

e) Vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

Poznámka: Formuláře (dokumentaci) si můžete stáhnout na školním webu www.skolabartlova.cz ve složce: Formuláře družiny 

(Platnost řádu: od 1. 9. 2017)