Základní škola speciální

Podle vzdělávacího programu Základní školy speciální se žáci vzdělávají v kmenové budově školy v Bártlově ulici 83 v Praze 9, Horních Počernicích a ve dvou detašovaných pracovištích: Praha 9 – Hloubětín,  Svépravická 701 a na Proseku, Litvínovská 300.

 

Ve škole Bártlova v Horních Počernicích vyučujeme žáky se středně těžkým mentálním postižením (RVP ZŠS 1.díl). Jsou zde tři třídy ZŠ speciální – 1. stupeň (dvě třídy ve druhém patře školy) a jedna třída 2. stupně (tzv. Domeček, sídlí mimo hlavní budovu).

 

Rozdělení tříd ve školním roce 2017/2018 v ZŠS Bártlova: celkem 16 žáků

I.S    Mgr. Jitka Špoutilová

II.S   Mgr. Daniela Kužniarová

III.S  Mgr. Daniela Dvořanová

Asistenti pedagoga: Mgr. Hana Boháčková, Lucie Borová DiS., Mgr. Irena Laurichová, Ladislava Lhotová, Mgr. Tomáš Kvarda. 

 

Škola v Hloubětíně je postavena v areálu Dětského centra Paprsek. Je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami (RVP ZŠS 2. díl). V budově je jedna třída, relaxační místnost s prvky snoezelen a výtvarný ateliér. U školy je zahrada a poblíž plavecký bazén.

 

Rozdělení tříd ve školním roce 2017/2018 v ZŠS Svépravická: celkem 6 žáků

IV. R   Mgr. Pavla Valchářová

Asistenky pedagoga:  Bc. Karine Jeremjanová, Andrea Švejkovská

 

Škola na Proseku je v budově MŠS Litvínovská 300, jsou zde tři třídy ZŠ speciální určené pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením (RVP ZŠS 2.díl). Do tříd jsou v případě volné kapacity zařazovány i děti přípravného stupně ZŠS, které se teprve na školní docházku připravují.

 

Rozdělení tříd ve školním roce 2017/2018 v ZŠS Litvínovská: celkem 13 žáků

I. R    Mgr. Kateřina Navrátilová

II. R   Mgr. Gabriela Hejná

III. R  Mgr. Kateřina Obůrková

Asistenky pedagoga:  Monika Nouza Husáková, Dita Křížová, Karla Roblová, Eva Knappe

 

Vyučování probíhá formou skupinové výuky v kombinaci s individuálním vyučováním. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, podle jeho možností a schopností. Každý žák má vypracován individuální vzdělávací program, který mu spolu s rodiči vytváří učitel - speciální pedagog v souladu se školním vzdělávacím plánem. Při výuce žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, logické myšlení a paměť, komunikaci, grafické schopnosti, smyslové vnímání (využíváme prvky bazální stimulace), sociální a praktické dovednosti (vaření, pracovní výchova).  Snažíme se žáky podporovat v samostatnosti a sebeobsluze. Využíváme kompenzační pomůcky, výukové počítačové programy, máme speciálně vybavené učebny. Často vyjíždíme i do terénu (nácvik nakupování, cestování MHD, nácvik chování při kulturních akcích, druhy služeb ve městě, možné rizikové situace, poznávací procházky apod.).

 

Obsah vzdělávání žáků ve třídách v Horních Počernicích vychází ze školního vzdělávacího programu "Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech" (RVP ZŠS I.díl). V ZŠ v Hloubětíně a na Proseku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu "Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech" (RVP ZŠS I. a II. díl).

 

Žáci na Proseku a v Hloubětíně mohou využívat rozmanité aktivity, které jim nabízí DC Paprsek, např. rehabilitaci, relaxaci a stimulaci ve vířivé vaně, saunu, výuku plavání, sportovní kroužek jako přípravu na Speciální olympiádu, logopedickou péči, Montessori terapii, canisterapii, arteterapii a hipoterapii.  V DC Paprsek lze využívat také psychologicko-poradenskou péči a poradnu pro Portage.

 

Žáci se mohou účastnit divadelních představení, výstav, návštěv kina, výletů, aktivně se účastní Festivalu integrace Slunce, sportovních soutěží a závodů. Ve spolupráci s DC Paprsek škola pořádá besídky, karnevaly, soutěžní dny při příležitosti Masopustu, Velikonoc, Vánoc apod. DC Paprsek  pořádá léčebně – rehabilitační pobyty.

 

ZŠS je zapojena do projektu Setkávání se ZŠ Stoliňskou v Praze 9. V rámci projektu probíhají společné akce žáků ZŠS a žáků ZŠ. Jedná se o sportovní, kulturní, společenské akce, výlety, které plánují sami žáci ZŠ jako dobrovolné akce, kde se setkávají a spolupracují žáci obou základních škol. Probíhají společné návštěvy v obou typech škol, žáci se aktivně účastní výuky – zejména výchov.