ŠKOLA JE ZŘÍZENÁ PODLE §16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

- pro děti a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

STÁVKA 27.11.2023

 

Vážení zákonní zástupci našich dětí a žáků,

ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ Bártlova, Praha 9 oznámil ředitelce školy, že se většina zaměstnanců na tomto pracovišti bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání. 

Znamená to, že škola Bártlova bude pro žáky celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít takové řešení, které by stávku odvrátilo.

 

MŠ a ZŠS Litvínovská 300, Praha 9 stávku podporuje, ale provoz na tomto pracovišti se nepřerušuje.

 

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

1.         Snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.

2.         Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.

3.         Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, konec tandemové výuky).

 

Cílem stávky je:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.


V případě nezrušení stávky vyhlašuje ředitelka školy pro žáky na pracovišti Bártlova dne 27.11. 2023 ředitelské volno.
 

Děkuji za pochopení a omlouvám se za způsobené potíže.

Mgr. Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

 

Od 1. listopadu 2023 dochází k úpravě školního řádu. 

S upraveným školním řádem pro ZŠ a ZŠS se můžete seznámit v sekci:

ředitelství školy - dokumenty - školní řád

ZŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Kde nás najdete?

 
Z Černého Mostu z nástupiště číslo 15 linky 303, 344, 353, 354, 398 přímo na zastávku: "Na Kovárně".
 
Linka 353 na zastávku "Bártlova", která je hned pod areálem školy.
 
Linka 141, 171, 209, 221 na zastávku "Třebešovská", dále pěšky od školy cca. 5 minut přes Křovinovo náměstí.
 
Školní linka 262 (Rohožník - Újezd n/L. - Běchovice - Horní Počernice). 
 
Pokud jedete autem, zaparkujete v boční ulici Ohnišťanská.

Kde nás najdete?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ

Kde nás najdete?

 

Metro C Střížkov a poté pěšky

Bus zastávka Madlina, zastávka Střížkov.

BLIŽŠÍ INFORMACE O MŠ NAJDETE V ZÁLOŽCE "MATEŘSKÁ ŠKOLA".

 

 

Kde nás najdete?

Balíček okamžité pomoci Pražanům (aktualizováno 3.9.2023):

 
Finanční pomoc  v roce 2023/24 bude přidělována pouze do doby, do které nám bude stačit přidělená částka peněz. Přidělenou částka se již nebude navyšovat.
(Rada hl. m. Prahy schválila další realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací pro oblast školství ve školním roce 2023/2024 za podmínky, že školy a školská zařízení zřízená městskými částmi a hlavním městem Prahou využijí výhradně dosud poskytnutých prostředků, které jim byly zřizovatelem školy již přiděleny nebo které má zřizovatel školy k dispozici a jsou určené k účelu UZ 138 s tím, že další finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na daný účel nebudou poskytovány.)

 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6. 2022 schválilo opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací.

Základními opatřeními jsou:

 • prominutí úplaty za stravování
 • prominutí úplaty za školné ("školkovné")
 • prominutí úplaty za školní družinu
 • podpora z Fondu solidarity (jednorázový příspěvek na školní pobytové akce apod.)

Prominutí úplaty platí od 1.11. 2022 do 30.6 2024Podmínkou pro nárok je trvalé bydliště dítěte na území hl. m. Prahy a dále splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávek pěstounské péče
 • exekuce/insolvence
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,- Kč/osobu/den, u samostatně žijících osob méně než 300,- Kč/osobu/den (do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

O příspěvek lze žádat pouze na předepsaném formuláři, jehož součástí je čestné prohlášení.  

 • Žádosti lze podávat do kanceláře školy průběžně během školního roku, nejpozději však do 12. 11. aktuálního roku.
 • Ředitelka školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně v rozhodnutí bude uvedeno, od jakého termínu bude podpora poskytnuta v případě schválené podpory.
 • Rozhodnutí ředitelky školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně po rozhodnutí.
 • V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta od prvního dne následujícího měsíce po vydání rozhodnutí.
 • Příspěvek se neposkytuje zpětně.
 
BLIŽŠÍ PODROBNOSTI:
 

Opatření Balíček.pdf (699343)

pomocprazanum.praha.eu

 

FORMULÁŘE ke stažení:

formular_zaci_BPP_14_08_2023.pdf (234423) - žádost o prominutí úplaty

Žádost solidarita.pdf (33775)

 

 


 

 

 

S velikou bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila

naše úžasná kolegyně, kamarádka, paní učitelka a zástupkyně

Mgr. Pavlína Rychtaříková.