O NÁS

Vyučování probíhá formou skupinové výuky v kombinaci s individuálním vyučováním. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, podle jeho možností a schopností. Každý žák má vypracován plán osobnostního rozvoje, popřípadě individuální vzdělávací plán, který mu spolu s rodiči vytváří učitel - speciální pedagog v souladu se školním vzdělávacím programem. Při výuce žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, myšlení a paměť, komunikaci, grafické schopnosti, smyslové vnímání (využíváme prvky bazální stimulace, canisterapie a relaxační techniky), sociální a praktické dovednosti (vaření, pracovní výchova).  Snažíme se žáky podporovat v samostatnosti a sebeobsluze. Využíváme kompenzační pomůcky, výukové počítačové programy, máme speciálně vybavené učebny. Často vyjíždíme i do terénu (nácvik nakupování, cestování MHD, nácvik chování při kulturních akcích, druhy služeb ve městě, možné rizikové situace, poznávací procházky apod.).

 

Naši žáci mohou využívat rozmanité aktivity, které jim nabízí DC Paprsek, např. rehabilitaci, relaxaci a stimulaci ve vířivé vaně, logopedickou péči, Montessori terapii, canisterapii, arteterapii a snoozelen.  V DC Paprsek lze využívat také psychologicko-poradenskou péči a poradnu pro Portage.

Žáci se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

středa 12:00 - 14:30 hodin