O NÁS

Vyučování probíhá formou skupinové výuky v kombinaci s individuálním vyučováním. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, podle jeho možností a schopností. Každý žák má vypracován plán osobnostního rozvoje, popřípadě individuální vzdělávací plán, který mu spolu s rodiči vytváří učitel - speciální pedagog v souladu se školním vzdělávacím programem. Při výuce žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, myšlení a paměť, komunikaci, grafické schopnosti, smyslové vnímání (využíváme prvky muzikoterapie, bazální stimulace, canisterapie a relaxační techniky), sociální a praktické dovednosti (vaření, pracovní výchova).  Snažíme se žáky podporovat v samostatnosti a sebeobsluze. Využíváme kompenzační pomůcky, výukové počítačové programy, máme speciálně vybavené učebny. Často vyjíždíme i do terénu (nácvik nakupování, cestování MHD, nácvik chování při kulturních akcích, druhy služeb ve městě, možné rizikové situace, poznávací procházky apod.).

 

Spolupracujeme s denním stacionářem DC Paprsek, který někteří naši žáci navštěvují po vyučování a kde mohou využívat rozmanité aktivity - např. rehabilitaci, relaxaci a stimulaci ve vířivé vaně, logopedickou péči, Montessori terapii, canisterapii, arteterapii a snoozelen.  V DC Paprsek lze využívat také psychologicko-poradenskou péči a poradnu pro Portage.

Žáci se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

středa 12:00 - 14:30 hodin