Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/24 

 

Termín zápisu:  

24. 4. 2023 od  13 do 17 hodin  v ZŠS Litvínovská 300, Praha 9

(v areálu MŠ speciální)

Online rezervace k zápisu.

 

Zápis se koná pouze do tříd se vzdělávacím programem ZŠ speciální

(pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením).

 

K zápisu do 1. ročníku se dostavte, prosím, i s dítětem – zápis bude probíhat prezenčně.

K odkladu stačí zaslat dokumentaci poštou.

 

VĚK UCHAZEČE (podle § 36 odst. 3 Školského zákona v platném znění)

 Zapisováni budou uchazeči, kteří k 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku, a uchazeči, jimž byl odložen začátek povinné školní docházky. 

 

PŘI  ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PŘEDLOŽTE:

  1. Písemnou žádost o zápis do 1. ročníku  (originál s vaším vlastnoručním podpisem),
  2. rodný list dítěte (prostá kopie),
  3. občanský průkaz zákonného zástupce (pouze k ověření),
  4. doporučení PPP nebo SPC k vřazení dítěte do školy zřízené podle §16 odst. 9 (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) –(originál).

 

ČÁSTI ZÁPISU:

  1. formální část – podání žádosti zákonným zástupcem dítěte
  2. motivační část – rozhovor s dítětem a činnosti spojené s posouzením připravenosti dítěte na školní docházku (max. 15 min)

 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Doporučující stanovisko PPP nebo SPC k vřazení do školy zřízené podle §16 odst. 9 podle Školského zákona, ve kterém je stanoven stupeň minimálně středně těžký stupeň mentálního postižení uchazeče a doporučení vzdělávání v ZŠ speciální. 

Škola vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči - se souběžným postižením více vadami (žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení).

 

V případě, že škola obdrží více žádostí o přijetí, než je počet přijímaných žáků, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním z uchazečů pod přidělenými evidenčními čísly.

Průběh a podrobnosti konání případného losování budou zveřejněny 13. 5. 2023 na www.skolabartlova.cz.

Termín losování je stanoven na 22. 5. 2023 v 9,30 hod.

Z průběhu losování bude zhotoven písemný záznam a videozáznam.

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky odevzdané do 30. 4. 2023.

 

V souladu s § 38 a ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

máte dne 23. 5. 2023 v 10 – 12 hodin v ZŠ Bártlova 83, Praha 9 možnost nahlížet do spisů a vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení.

 

Seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na úřední desce 23. 5. 2023 po 14 hodině.

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na vyžádání (nezasílá se).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo datovou schránkou.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Pro uchazeče s lehkým mentálním postižením (ZŠ Bártlova)

ZŠ - §16 odst. 9 ŠZ    0 volných míst - do tohoto vzdělávacího programu se zápis nekoná.

Pro uchazeče se středně těžkým mentálním postižením (pouze do ZŠS Litvínovská)

ZŠS (I. díl)                  5 volných míst.

Pro uchazeče s těžkým mentálním postižením (ZŠS Litvínovská)

ZŠS (II. díl)                 3 volná místa

 

K ODKLADU PŘEDLOŽTE/ZAŠLETE:      

  1. Písemnou žádost zákonného zástupce dítěte   (originál s vaším vlastnoručním podpisem),
  2. doporučující posouzení školského poradenského zařízení - SPC, PPP  (originál s vlastnoručním nebo certifikovaným podpisem poradny), 
  3. doporučující posouzení k odkladu od odborného lékaře (pediatr, neurolog apod.) nebo klinického psychologa (originál s vlastnoručním podpisem lékaře/psychologa).

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, může ředitel školy odložit školní docházku o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Bližší informace naleznete ZDE:  2023 ZÁPIS informace - kritéria ZŠ.pdf (218365) 

Žádost o přijetí naleznete ZDE:  žádost o přijetí.pdf (273654)

 
 
Žádost o odklad naleznete ZDE: zadost o odklad.docx (15415)
 
 
 
 

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU  

Bližší informace o případném losování budou zveřejněny 13.5. 2023.

 

Zákonní zástupci mají dne 23. 5. 2023 v 10 – 12 hodin možnost dle § 36 ods.3,4 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ZŠ Bártlova 83, Praha 9.

 

Mgr. Pavlína Čuřínová, dne 16.3.2023

VÝSLEDKY - ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku:

 

bude zveřejněno 23.5.2023 po 14. hodině

Vyvěšeno dne